Tài liệu Đại hồi đồng cổ đông PVC Bình Sơn năm 2021

Thông báo mời họp:

https://drive.google.com/file/d/1EDfE_SFLOqx3fe6zbK6BMd-dvJdKq7uX/view?usp=sharing

1. Quy chế làm việc:

https://drive.google.com/file/d/1xTWHrpP810B5-ebtYtYUXEOafR4uuQ_p/view?usp=sharing

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2020 và kế hoạch 2021:

https://drive.google.com/file/d/1V8Hm19VKZ_8s2DmTIQm3yBHrEHAlHoDe/view?usp=sharing

3. Báo cáo kết quả HĐ SXKD 2020:

https://drive.google.com/file/d/1hlMLOI_9Sz-fcpWeTyocJXJwZUT97r7G/view?usp=sharing

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát 2021:

https://drive.google.com/file/d/1sPA9oWO3CFssO6wpFLBe7rtTXgQ1UFG6/view?usp=sharing

5. Tờ trình sửa đổi điều lệ:

https://drive.google.com/file/d/1-KC4KjP8WuvbCoYM70OR54SRF9DMwF0t/view?usp=sharing

6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2020:

https://drive.google.com/file/d/1ryf--bf_2GFbhjhwtxZmn67ZGlukan0L/view?usp=sharing

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021:

https://drive.google.com/file/d/1YArX71SUAJUQ5tN82ndfTsZCFOXW0ko9/view?usp=sharing

8. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch 2021:

https://drive.google.com/file/d/1KSLSsbvOMDgHNbmUFJ3irG7KH7esACc8/view?usp=sharing

9. Tờ trình quyết toán thù lao:

https://drive.google.com/file/d/1diFwFeH8EvFpedfI_WZKT6ozIDQlfI-Q/view?usp=sharing

10. Báo cáo đầu tư năm 2020 và kế hoạch 2021:

https://drive.google.com/file/d/1uxwhnyMMrssniHhrNhaavvC0Uv8qrrUk/view?usp=sharing

11. Tờ trình nhân sự:

https://drive.google.com/file/d/1wxe-Hf2sfWrVaVKL88dtVSb9GpOJY8yV/view?usp=sharing

12. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT 2021:

https://drive.google.com/file/d/1KsFPXg5HOxpdtTwWGTJ8khFA9I7_hnLr/view?usp=sharing

13. Tờ trình thông qua Quy chế quản lý nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT 2021:

https://drive.google.com/file/d/1qmNYBhTjGdOH3lChbtlSmX534abLO5oT/view?usp=sharing

14. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát:

https://drive.google.com/file/d/12sgtu-_PtTcAeoSZvg3JLZMV5rwr8Cp9/view?usp=sharing

15. Giấy uỷ quyền:

https://drive.google.com/file/d/1g-V6WzPz8BAw_kWs2TntTlPsm5FRFSux/view?usp=sharing

 

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Bình Sơn

Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

Điện thoại: +84 2553 737 868

Fax: +84 2553 737 768

Web: www.pvcbinhson.vn

Liên kết

facebook twitter google plus