Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông 2023

Thông báo về việc Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

https://drive.google.com/file/d/17CSuhiNGOj4lcV4j8GjV8OqvBkaVc3KF/view?usp=drive_link

Giấy ủy quyền:

https://drive.google.com/file/d/1MFjG-6DTlL6wY2WKIcynMWOcqqJnVQiG/view?usp=drive_link

Chương trình đại hội:

https://drive.google.com/file/d/1enU_I8sjEUzbZLziUzUhDNzgJdJi2QZs/view?usp=drive_link

1. Quy chế tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông 2023:

https://drive.google.com/file/d/1NhxDabNOrkD8eY5q434Df-X0SgB93kxy/view?usp=drive_link

2. Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023:

https://drive.google.com/file/d/19Q_Alf4On8-ByHCYpYpxKC46wH2N6-ZU/view?usp=drive_link

3. Báo cáo về việc kết quả hoạt động sản xuất năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023:

https://drive.google.com/file/d/1mvNwsiQu1AzzpI3_kGUEkXPd2JZonENX/view?usp=drive_link

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

https://drive.google.com/file/d/1tCVXyPI4fA79NAfkAnn2Qo4UKg5ocYt_/view?usp=drive_link

5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

https://drive.google.com/file/d/1ejdjY4e076bR5ZmTkVKsMgHhdBYpH55c/view?usp=drive_link

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023:

https://drive.google.com/file/d/1f_I7okVPbjmgb-i7rO983lK4P-l6rW5_/view?usp=drive_link

7. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/15fGwglDWuG1c9TU_cB0h0mMVq2PRxq8Y/view?usp=drive_link

8. Báo cáo về việc tình hình thực hiện dự án đầu tư, kết quả đầu tư năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2023:

https://drive.google.com/file/d/1busaA94gujzgt7FXZBkZvL6bKK-q1ugw/view?usp=drive_link

9. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS:

https://drive.google.com/file/d/1mhq9cxNzevluAW633JrJFK8MK6gLKCjA/view?usp=drive_link

10. Công văn số 33/XLDKBS-TCHC về việc đề cử, bổ sung nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS:

https://drive.google.com/file/d/1Oc6kTCcNesW5Urn08Y-XHZa3EPRd9SoH/view?usp=drive_link

11. Tờ trình về việc bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn:

https://drive.google.com/file/d/13SIU1iFUnmIyA2uZeq3gaxYvyv6HbL8Q/view?usp=drive_link

12. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 5 năm (2023 - 2028):

https://drive.google.com/file/d/1_s5m4Cvithzh1T38x1CRY8mw0whMtgx8/view?usp=drive_link

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông 2022

Thông báo về việc Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1D7w_HgWd1rWk8JbpH19X1FeiD9wBREVG/view?usp=sharing

Chương trình đại hội:

https://drive.google.com/file/d/1d27Bl_NQ1cLu-oGwx8wfKw5UQ3xlhckO/view?usp=sharing

1. Quy chế tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông 2022:

https://drive.google.com/file/d/1TVQ7eMy58Xyf_9pGoMcw3Eh_JAdA6YBl/view?usp=sharing

2. Báo cáo tình hình hoạt động HĐQT 2021; kế hoạch 2022:

https://drive.google.com/file/d/1QqXq7STIn8ge8apUKMHTDkOzFvczl1yz/view?usp=sharing

3. Báo cáo kết quả SXKD 2021; kế hoạch 2022:

https://drive.google.com/file/d/1nmISkaZ4LVU8fUbHW5AohF01L0hEjMF2/view?usp=sharing

4. Báo cáo hoạt động BKS 2021; kế hoạch 2022:

https://drive.google.com/file/d/1o2GVzhMyCUqJYgYPNUVsu1OtDVeSZZKk/view?usp=sharing

5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

https://drive.google.com/file/d/1Yw0EGC_ibsdkUou7o0vDo5jVkOVCp1-Z/view?usp=sharing

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022:

https://drive.google.com/file/d/16ITJbCs9REYzP8pmTu3x_s26xgd6jy0B/view?usp=sharing

7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ dự phòng 2022:

https://drive.google.com/file/d/1M-dSUbh2HxHG5kKvgjLUk5IMTg8C5Rsa/view?usp=sharing

8. Báo cáo về thực hiện dự án đầu tư 2021; kế hoạch 2022:

https://drive.google.com/file/d/14ALhiArj-EA0iPjoU8MJI17qjZQFxFnM/view?usp=sharing

9. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT; BKS:

https://drive.google.com/file/d/1B6CNFCxJFiaRqNsSdeazde7_WuV_pcEd/view?usp=sharing

10. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:

https://drive.google.com/file/d/1ifKeys_ZhzS1lnbJJG8TkhebYJpx8h6y/view?usp=sharing

11. Tờ trình về việc kiiện toàn nhân sự thành viên HĐQT:

https://drive.google.com/file/d/1hTRvMvY6oRLpXea1AnAoaCHg6jkup2me/view?usp=sharing

12. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

https://drive.google.com/file/d/1IMA5RcfUsq9kLELc5XIE8RQkmH8Mo8CD/view?usp=sharing

Tài liệu Đại hồi đồng cổ đông PVC Bình Sơn năm 2021

Thông báo mời họp:

https://drive.google.com/file/d/1EDfE_SFLOqx3fe6zbK6BMd-dvJdKq7uX/view?usp=sharing

1. Quy chế làm việc:

https://drive.google.com/file/d/1xTWHrpP810B5-ebtYtYUXEOafR4uuQ_p/view?usp=sharing

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2020 và kế hoạch 2021:

https://drive.google.com/file/d/1V8Hm19VKZ_8s2DmTIQm3yBHrEHAlHoDe/view?usp=sharing

3. Báo cáo kết quả HĐ SXKD 2020:

https://drive.google.com/file/d/1hlMLOI_9Sz-fcpWeTyocJXJwZUT97r7G/view?usp=sharing

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát 2021:

https://drive.google.com/file/d/1sPA9oWO3CFssO6wpFLBe7rtTXgQ1UFG6/view?usp=sharing

5. Tờ trình sửa đổi điều lệ:

https://drive.google.com/file/d/1-KC4KjP8WuvbCoYM70OR54SRF9DMwF0t/view?usp=sharing

6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2020:

https://drive.google.com/file/d/1ryf--bf_2GFbhjhwtxZmn67ZGlukan0L/view?usp=sharing

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021:

https://drive.google.com/file/d/1YArX71SUAJUQ5tN82ndfTsZCFOXW0ko9/view?usp=sharing

8. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch 2021:

https://drive.google.com/file/d/1KSLSsbvOMDgHNbmUFJ3irG7KH7esACc8/view?usp=sharing

9. Tờ trình quyết toán thù lao:

https://drive.google.com/file/d/1diFwFeH8EvFpedfI_WZKT6ozIDQlfI-Q/view?usp=sharing

10. Báo cáo đầu tư năm 2020 và kế hoạch 2021:

https://drive.google.com/file/d/1uxwhnyMMrssniHhrNhaavvC0Uv8qrrUk/view?usp=sharing

11. Tờ trình nhân sự:

https://drive.google.com/file/d/1wxe-Hf2sfWrVaVKL88dtVSb9GpOJY8yV/view?usp=sharing

12. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT 2021:

https://drive.google.com/file/d/1KsFPXg5HOxpdtTwWGTJ8khFA9I7_hnLr/view?usp=sharing

13. Tờ trình thông qua Quy chế quản lý nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT 2021:

https://drive.google.com/file/d/1qmNYBhTjGdOH3lChbtlSmX534abLO5oT/view?usp=sharing

14. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát:

https://drive.google.com/file/d/12sgtu-_PtTcAeoSZvg3JLZMV5rwr8Cp9/view?usp=sharing

15. Giấy uỷ quyền:

https://drive.google.com/file/d/1g-V6WzPz8BAw_kWs2TntTlPsm5FRFSux/view?usp=sharing

 

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Bình Sơn

Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

Điện thoại: +84 2553 737 868

Fax: +84 2553 737 768

Web: www.pvcbinhson.vn

Liên kết

facebook twitter google plus