Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2018

https://drive.google.com/open?id=1KTMkbte4NLor21ffejEWVHpweYZ-jUCB

2. Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 2018 và kế hoạch đầu tư 2019

https://drive.google.com/open?id=1VlJQja4qIbOV8uKMi9j_lT9_YXNCmViG

3. Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động HĐQT 2018 và kế hoạch hoạt động HĐQT 2019

https://drive.google.com/open?id=1jBiCGncPZV7q9RiRPG70c3QwRBTW3ByJ

4. Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát

https://drive.google.com/open?id=142EKcDP-ehp2nA3tLwTxGnw3kJQPgg5d

5. Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạh 2019

https://drive.google.com/open?id=1Fusfv9dwbmj8EhmZrY2NwDFudnWvSRIc

6. Dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

https://drive.google.com/open?id=1ynnpEWUMdLbMID2aZlpjH4G-NW6n_JNu

7. Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

https://drive.google.com/open?id=1lKuUt5iMoYEthHTNMLrHkaumbN9nbAuH

8. Dự thảo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019

https://drive.google.com/open?id=1ec-aeoyHvNKg5WLWj3T-8mobMgqB9PNC

9. Dự thảo tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán

https://drive.google.com/open?id=1lNQLXDcO_3xX44F3ccS7lnp0Iyxms6oj

10. Dự thảo tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch 2019

https://drive.google.com/open?id=16dLcIzbz7thiB2L9JoWfToQVlsu023ER

11. Dự thảo tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

https://drive.google.com/open?id=1ZHKgl5OX7uXUc7d8S2lGR1W_9824Woui

 

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Bình Sơn

Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

Điện thoại: +84 2553 737 868

Fax: +84 2553 737 768

Web: www.pvcbinhson.vn

Liên kết

facebook twitter google plus