Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

Sáng 24/01/2019, Đảng bộ Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Hội nghị đã diễn ra tại ba điểm cầu: Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh và Hậu Giang, với sự tham gia của gần 40 cán bộ đảng viên, công nhân lao động.

 hoi nghi lan8 toancanh

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi

Sau hơn ba giờ đồng hồ, đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã giúp đảng viên, cán bộ, công nhân lao động PVC – Bình Sơn nắm bắt được những nội dung cơ bản của Hội nghị: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 25/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội , dự toán ngân sách nhà nước năm 2019... Trong đó tập trung đi sâu vào Nghị quyết số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018.

hoi nghi lan8 bcv

Đồng chí Lê Tiến Dũng, báo cáo viên của Hội nghị

Thay mặt thường trực Đảng ủy, đồng chí Đỗ Quốc Công – Phó Bí thư nhấn mạnh mấy vấn đề:


Thứ nhất: Về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương đánh giá, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, nhận thức của toàn hệ thống chính trị, Nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng lên rõ rệt. Chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển được giữ vững; công tác tìm kiếm cứu nạn, an toàn hàng hải cơ bản được bảo đảm; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển được triển khai chủ động, toàn diện. Kinh tế biển, các vùng biển, ven biển đang trở thành động lực phát triển đất nước; hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biển được cải thiện.
Thứ hai: Về tình hình tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí đánh giá, với tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế,… tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và 4 chỉ tiêu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.


Những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2018 đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nửa đầu nhiệm kỳ khoá XII, tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và 5 năm 2016 - 2020.
Thứ ba: Về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.


Cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.


Cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt phải gương mẫu đi đầu thực hiện: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam; Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia - dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ; Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tâm huyết, tận tuỵ với công việc; Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Chủ động thực hiện chủ trương thí điểm của Trung ương; khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của đơn vị do mình phụ trách.

hoi nghi lan8 anh cong

Đồng chí Đỗ Quốc Công, Phó Bí thư Đảng ủy kết luận Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy PVC – Bình Sơn yêu cầu Đảng viên, cán bộ, công nhân lao động Công ty ở mỗi vị trí công tác, nhanh chóng cụ thể hóa những vấn đề đã tiếp thu được tại Hội nghị, cụ thể hóa thành hành động thiết thực để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của PVC – Bình Sơn và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Bình Sơn

Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

Điện thoại: +84 2553 737 868

Fax: +84 2553 737 768

Web: www.pvcbinhson.vn

Liên kết

facebook twitter google plus