TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Thông báo về việc Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

https://drive.google.com/file/d/1EkjbH80PM2FNtkB4Wv5e5h-t1P42H-4S/view?usp=drive_link

Giấy ủy quyền:

https://drive.google.com/file/d/129QzODZD3XnYdFBXrTHud1bjuHNGU20V/view?usp=drive_link

Chương trình đại hội:

https://drive.google.com/file/d/1_zeF5AD1oXEbYdUkyQ5umc6S0S4d_09k/view?usp=drive_link

1. Quy chế tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông 2024:

https://drive.google.com/file/d/1VyvawG9Yn0215anK0ue_nsCPhNJ_ekj4/view?usp=drive_link

2. Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024:

https://drive.google.com/file/d/19L7M4jw9O6vycJLBLIzOOQsyRVGGEHty/view?usp=drive_link

3. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, các giải pháp triển khai thực hiện:

https://drive.google.com/file/d/1d0pM5F8_VlnuOPqO4fprdqSK_Z3utZYU/view?usp=drive_link

4. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

https://drive.google.com/file/d/1YZT834AjPMc-izN5Q6PRwLk9Ksknct6_/view?usp=drive_link

5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

https://drive.google.com/file/d/1AtHus1umMKgpk5qVskZqEQh2wSHXoXyI/view?usp=drive_link

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

https://drive.google.com/file/d/11lDKJUiMwToRqCJutMI7wGLvuatkSPdW/view?usp=drive_link

7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:

https://drive.google.com/file/d/1eFyHNEZrE3UTq8vLp3fW6hy5YQDT6fR_/view?usp=drive_link

8. Tờ trình về việc tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS, Giám đốc và Người quản lý khác năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

https://drive.google.com/file/d/1-01YF6UKG-gSNGX0XJ0alLfvMDZiiztc/view?usp=drive_link

9. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

https://drive.google.com/file/d/1deXngfTnywHeQ08IePKVOtF1CC_DMRHT/view?usp=drive_link

10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

https://drive.google.com/file/d/1RdOYSeRxzO7YwnGJ5ApQLKZn87K_O5u5/view?usp=drive_link

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Bình Sơn

Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

Điện thoại: +84 2553 737 868

Fax: +84 2553 737 768

Web: www.pvcbinhson.vn

Liên kết

facebook twitter google plus