BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

 QR TRANG CHNH

Bổ sung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo về việc bổ sung nội dung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

https://drive.google.com/file/d/18HiO-y9Igcq-ZT_ofCDetfIb53W2XWwr/view?usp=drive_link

Bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

https://drive.google.com/file/d/1pJ4a9sWvz0cVRQDa0gOVxjcxwXO7SzdG/view?usp=drive_link

1. Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

https://drive.google.com/file/d/1IlImW7EbGBo4DfmGoHTFydmpb9xBvnmx/view?usp=drive_link

2. Tờ trình về công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

https://drive.google.com/file/d/1_5o4bFjW-XbVXYw0uqSgQ2m9PxDpArWl/view?usp=drive_link

3. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

https://drive.google.com/file/d/18QMp3oJAF-o4mApGeMDBOa2DPtsP2mGw/view?usp=drive_link

4. Công văn gửi quý cổ đông về việc giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

https://drive.google.com/file/d/1Hyomur5wJUKJlFTussm_Fqx0KuqS-2-q/view?usp=drive_link

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Bình Sơn

Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

Điện thoại: +84 2553 737 868

Fax: +84 2553 737 768

Web: www.pvcbinhson.vn

Liên kết

facebook twitter google plus