Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn

       Sáng ngày 16/5/2024 tại thành phố Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC-Bình Sơn) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tham dự Đại hội có 04 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 36.402.937 cổ phần (chiếm 99,6% vốn điều lệ).

      Tham dự Đại hội có Đại diện lãnh đạo các Cổ đông là pháp nhân: Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn; Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Đoàn chủ tịch

Đoàn Chủ tịch

     Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), của Giám đốc và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024; báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2023 và kế hoạch năm 2024; báo cáo tiền lương, thù lao, thưởng của thành viên HĐQT,BKS, Giám đốc và Người quản lý khác năm 2023 và kế hoạch năm 2024; tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

     Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình trình trước Đại hội với tỷ lệ tán thành khá cao của các Cổ đông dự họp. Theo đó Đại hội cũng đã ghi nhận: mặc dù thị trường xây lắp tiếp tục còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động trong công tác đấu thầu qua mạng, tìm kiếm nguồn việc mới, vì vậy năm 2023 hoạt động SXKD của PVC-Bình Sơn tiếp tục có lợi nhuận (đạt 185,71% so với kế hoạch); thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; chế độ chính sách người lao động luôn được đảm bảo.

     Về công tác nhân sự: Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hàn Nguyên Hoàng và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Hường tham gia thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2029; thống nhất miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Bùi Hồng Thái và bầu bổ sung bà Lê Thị Nguyên tham gia thành viên BKS, nhiệm kỳ 2024-2029.

    Sau gần 4 giờ đồng hồ làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Với một khí thế mới, tập thể cán bộ lãnh đạo, công nhân lao động PVC-Bình Sơn tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội đã biểu quyết thông qua, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn sắp tới.

     Một số hình ảnh tại Đại hội:A Nam Phát biểu

Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tại Đại hội

A Tùng phát biểu

Ông Hoàng Xuân Tùng – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo hoạt động SXKD

Tặng hoa a Hoàng

Tặng hoa ông Hàn Nguyên Hoàng thôi tham gia thành viên HĐQT

Tặng hoa chị Hường

Tặng hoa chúc mừng Bà Nguyễn Thị Thu Hường trúng cử thành viên HĐQT

 

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Bình Sơn

Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

Điện thoại: +84 2553 737 868

Fax: +84 2553 737 768

Web: www.pvcbinhson.vn

Liên kết

facebook twitter google plus