Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn công bố thông tin về hồ sơ dự thảo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo danh dách bên dưới:

1. Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 download file orange

2. Báo cáo về việc kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 download file orange

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Bình Sơn năm 2017 download file orange

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán download file orange

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 download file orange

6. Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018 download file orange

7. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát download file orange

8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 download file orange

9. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn. download file orange

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Bình Sơn

Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

Điện thoại: +84 2553 737 868

Fax: +84 2553 737 768

Web: www.pvcbinhson.vn

Liên kết

facebook twitter google plus